Martyna Leman´czyk (14.01.1982) - mieszkam w Chojnicach (po?udniowe Kaszuby), studiuje˛ filologie˛ polska˛ na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz fotografii, moja˛ pasja˛ jest poezja s´piewana i piosenka we˛drowna - uk?adam muzyke˛ do wierszy, s´piewam, gram na gitarze, biore˛ udzia? w przegla˛dach, koncertuje˛. Wspó?tworze˛ strony internetowe Stachuriady, pos´wie˛cone twórczos´ci i postaci Edwarda Stachury, Wincentego Róz˙an´skiego, Jerzego Harasymowicza.

Przedstawione zdje˛cia wykonane zosta?y na przestrzeni ostatnich kilku lat dzie˛ki takim aparatom, jak: Zenit 12XP, Carena, Cosina CT1G; aktualnie towarzyszy mi niezwykle sympatyczny Porst (Tokina 80-200mm PX, Lenskoo 37-70mm PX).

wszelkie prawa zastrzez˙one

wykorzystywanie projektu witryny oraz zdje˛c´ na niej zamieszczonych
bez zgody autora zabronione